Khoa – Tổ bộ môn

Download tài liệu số dễ dàng

Thư viện số của trường Cao đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng và thiết lập nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất cho giảng viên, sinh viên có thể nhanh chóng tìm kiếm và download những tài liệu tham khảo phục vụ cho quá trình học tập, nghiên cứu. Ngoài ra, thư viện số sẵn sàng tiếp nhận và upload nhanh chóng những tài liệu mới do giảng viên, sinh viên trong và ngoài nhà trường đóng góp, chia sẻ.